Ιστορία και Τραύμα στην πρώιμη παιδική ηλικία

Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά διημερίδας του Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1-2 Νοεμβρίου 2019). Στο Πετρίδης, Τ., & Φραγκουλάκη, Μ. (επιμ.), Η Κλειώ πάει σχολείο ΙΙ. Η διδασκαλία της Ιστορίας και η δημόσια παιδαγωγική. Αθήνα: Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Για να δείτε τα πρακτικά του Συνεδρίου πατήστε εδώ.