Το ΜΟG ως αντικείμενο μελέτης: Ιστοριογραφία, Τραυματική Μνήμη, Δημόσια Ιστορία, Ιστορική Εκπαίδευση

Το ΜΟG ως αντικείμενο μελέτης: Ιστοριογραφία, Τραυματική Μνήμη, Δημόσια Ιστορία, Ιστορική Εκπαίδευση

Η παρούσα ψηφιακή έκδοση περιλαμβάνει τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της διαδικτυακής ημερίδας με θέμα «Το ΜΟG ως αντικείμενο μελέτης: Ιστοριογραφία, Τραυματική μνήμη, Δημόσια Ιστορία, Ιστορική Εκπαίδευση», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2022 και συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Πρόγραμμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» του Freie Universität Berlin. Αντικείμενο της Ημερίδας, όπως και των Πρακτικών της, είναι η επιστημονική αποτίμηση, επιβεβαιωτική ή κριτική, της εγκυρότητας και της λειτουργικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» και ειδικότερα οι επιστημολογικές, ιστοριογραφικές, διδακτικές-παιδαγωγικές παραδοχές και παράμετροί του, με γνώμονα την ενδεχόμενη εφαρμογή του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μια εφαρμογή που θα αποβλέπει κατά κύριο λόγο στη διεύρυνση της ιστορικής κουλτούρας και της ιστορικής σκέψης των μαθητών μέσω της εξοικείωσής τους (όπως και των εκπαιδευτικών) με νέα εργαλεία μάθησης. Επιπλέον, επιδιώκονται η διεργασία της τραυματικής μνήμης της περιόδου της Κατοχής και η αύξηση και προώθηση του γνωστικού κεφαλαίου για τον αντιστασιακό αγώνα του ελληνικού λαού, όπως και για τις ηθικές και οικονομικές οφειλές της Γερμανίας, παράγοντες που έχουν καθοριστική σημασία για την απονομή ιστορικής δικαιοσύνης, χωρίς την οποία δεν είναι εφικτή η ελληνογερμανική συμφιλίωση για το επίμαχο και τραυματικό παρελθόν.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/39972