Ιστορική Εκπαίδευση Βιωματική μάθηση και Παιχνίδι

Το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών (ΕΙΚΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διενεργεί έρευνα μακράς διάρκειας με θέμα: «Ιστορική Εκπαίδευση, Βιωματική Μάθηση και παιχνίδι» (αρ. έγκρισης 41161/13-11-2023). Κύριος σκοπός αυτής της έρευνας είναι να ανιχνεύσει τη σχέση του παιχνιδιού με την ιστορική εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση ως μεθοδολογία προσέγγισης του ιστορικού παρελθόντος. Η έρευνα αυτή είναι πολυδιάστατη και για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιεί βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, εμπειρικές μελέτες και μελέτες περίπτωσης, ποσοτικές μελέτες, ποιοτικές αναλύσεις λόγου και θεματικές αναλύσεις. Στην ιστοσελίδα του ΕΙΚΕ θα υπάρχει ενημέρωση για την πορεία αυτής της έρευνας και θα δημοσιεύονται σημαντικά στοιχεία της, ανάλογα με την εξέλιξή της.

Σημαντικά στοιχεία:

Σχέδιο έρευνας_Ιστορία και Παιχνίδι

Ιστορική Εκπαίδευση και Παιχνίδι: Παραδείγματα και Εφαρμογές