Πολιτικές Αναγνώρισης: Η μεταζωή της ελληνικής Αντίστασης στο Δίκαιο, την Ιστορία και τη Μνήμη (1945-2006)

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Πολιτικές Αναγνώρισης: Η μεταζωή της ελληνικής Αντίστασης στο Δίκαιο, την Ιστορία και τη Μνήμη (1945-2006)» [ΕΛΙΔΕΚ/ΓΓΕΚ, ΚΕ 15179], έθεσε στο επίκεντρο της ανάλυσής του την πορεία της κρατικής αναγνώρισης της εθνικοαπελευθερωτικής δράσης κινημάτων, ομάδων και προσώπων που έδρασαν στην Ελλάδα κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής (1941-1944).

Τα παραδοτέα του έργου συνίστανται σε: 1) μία βάση δεδομένων με στοιχεία αναφορικά (α) τις αντιστασιακές οργανώσεις που αναγνωρίστηκαν και απορρίφθηκαν, (β) τη δημόσια συζήτηση (πρακτικά της Βουλής και Τύπος), (γ) τη νομοθεσία και (δ) τα ευεργετήματα, 2) ένα ξενόγλωσσο άρθρο σε ένα επιστημονικό περιοδικό, 3) ένα συλλογικό τόμο, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνάς μας, και 4) ένα δίγλωσσο διαδραστικό δικτυακό ντοκιμαντέρ.

Για να δείτε την ιστοσελίδα αυτού του ερευνητικού προγράμματος πατήστε εδώ.